prijava ili Stvorite novi račun

Vjenčana trgovina

Prijava / registracija

Registracija

Za kupnju u naši trgovini potrebna je registracija. Kod registracije morate ispuniti osobne podatke (ispuniti morate podace za osobni račun, podate za uplatu i podace za dostavu)


Podatki za osobni račun

Ime
Prezime
E-poštna adresa 
Osobna lozinka (izmislite ga sami - zbog zaštite podataka neka ima i brojeve i znakove)
Povrat osobne lozinke
Telefon 
ID št. za PDV
Slanje e-pošte (Zabilježite, ako želite primati informacije o proizvodima, novitetama i slično.)


Podatki za uplatu

Ime
Prezime
Telefon
Naziv poduzeča


Podatki za dostavu

Unesite jednake podace kao za uplatu. Ako želite dostavu na drukčiju adresu (ako adresa uplate i dostave nije jednaka), unesite drugu adresu.

Zamjena osobnih podataka
Svoje podatake možete zamjeniti kada želite. To napravite tako, da se prijavite u internet trgovinu i izaberete opciju Moj račun.
00386 41 399 953